DATUM: 09-06-19   LOSPLAATS: Gennep            TOER: Vitesse 5

AANTAL DUIVEN: 325 GELOST OM:  7.30 UUR   WIND: Zuid West

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  P.Broersma   26 2017-1590687  10    176.500   91532 1672.48 1000  998

  2  P.Broersma      2017-1591063  20     2    7   91536 1671.43  999

  3  H. vd Bij    10 2018-1405780   5    176.380   91542 1668.68  996  996

  4  A.Bosma      34 2017-1591321   4    175.771   91524 1667.66  995  991

  5  A.Bosma         2017-1591330   2a    2    5   91525 1667.40  995

  6  D. vd Veen   32 2018-1405518   4    175.823   91527 1667.32  995  993

  7  A.Bosma         2018-1405155   5     3    8   91526 1667.13  995

  8  H.Postma     17 2018-5004032   9    176.285   91546 1666.69  994  990

  9  D. vd Veen      2018-1405454  26     2    6   91532 1666.00  994

 10  D. vd Veen      2018-1435106  14     3    9   91534 1665.48  993

 11  P.Broersma      2015-3539626  18     3   11   91601 1664.86  992

 12  LF. de Bruin 20 2018-5150364   4    175.180   91514 1664.68  992  984

 13  M.Wiersma    10 2018-1405976   2a   176.842   91617 1663.87  991  991

 14  DeBruinHiems 22 2018-1405078   4    176.463   91614 1661.09  989  985

 15  DeBruinHiems    2018-5176132   2a    2    9   91615 1660.82  988

 16  D. vd Veen      2018-1435067   7     4   12   91607 1656.84  984

 17  H.Postma        2018-5004055   5     2   11   91625 1656.52  984

 18  J van Kammen 12 2018-1404265   7    176.717   91644 1655.61  983  981

 19  J.Rottine    19 2015-1175637  11    175.045   91610 1648.78  976  976

 20  J.Rottine       2018-5173872  13     2   10   91614 1647.74  975

 21  LF. de Bruin    2018-1405605   8     2   10   91620 1647.46  975

 22  LF. de Bruin    2018-5150374   3     3   15   91629 1645.14  973

 23  J van Kammen    2018-1404317   5     2   16   91730 1643.80  971

 24  J van Kammen    2018-1404305   4     3   25   91735 1642.53  970

 25  B. de Roos   10 2018-1435138   1a   174.584   91633 1638.49  966  966

 26  H.Postma        2018-5004052  10     3   17   91742 1636.79  964

 27  P.Broersma      2016-1017335   4     4   15   91754 1635.80  963

 28  J van Kammen    2018-1404322   3     4   33   91806 1634.68  962

 29  D. vd Veen      2018-1773271  27     5   15   91737 1633.83  961

 30  BP de Roos   11 2018-1405953  11    175.850   91738 1633.77  961  960

 31  J van Kammen    2015-1175202   1a    5   41   91811 1633.42  961

 32  J van Kammen    2018-1404313  10     6   50   91812 1633.17  961

 33  F.vd Meulen  13 2018-1405864  13    176.494   91812 1631.22  959  959

 34  F.vd Meulen     2018-1405862   9     2   15   91818 1629.72  957

 35  A.Bosma         2015-1187090  14     4   11   91753 1629.27  957

 36  A.Bosma         2017-1592512  28     5   14   91756 1628.52  956

 37  H.Postma        2018-5004043   6     4   23   91821 1626.97  954

 38  P.Broersma      2017-1592460   1a    5   19   91830 1626.75  954

 39  BP de Roos      2017-1592148   3     2   18   91808 1626.21  954

 40  P.Broersma      2018-1405904   2b    6   23   91833 1626.00  954

 41  J.Rottine       2018-5173868   7     3   15   91741 1625.55  953

 42  J.Rottine       2018-5173851   5     4   21   91741 1625.55  953

 43  A. Alma      19 2015-1176339  11    174.861   91734 1625.51  953  949

 44  J.Rottine       2018-5173865  17     5   26   91742 1625.30  953

 45  J.Rottine       2018-5173808  18     6   31   91742 1625.30  953

 46  BP de Roos      2017-1591042   4     3   27   91813 1624.96  952

 47  J.Rottine       2018-5173811   8     7   36   91748 1623.80  951

 48  A. Wijbenga  21 2018-1404804  20    175.505   91806 1623.56  951  950

 49  H. vd Bij       2017-1591643   2a    2   20   91842 1622.63  950

 50  J.Rottine       2016-1015576  12     8   42   91753 1622.54  950

 51  A. Wijbenga     2015-1176432  17     2    9   91811 1622.31  950

 52  H. vd Bij       2018-1405787   3     3   30   91844 1622.13  950

 53  A. Wijbenga     2018-1404806   9     3   14   91812 1622.06  950

 54  A. Wijbenga     2018-1404816  18     4   19   91813 1621.81  949

 55  LF. de Bruin    2018-1405910  17     4   20   91804 1621.04  949

 56  DeBruinHiems    2018-5176147   6     3   13   91852 1620.91  948

 57  DeBruinHiems    2018-5176145   9     4   18   91854 1620.41  948

 58  A.Bosma         2017-1591378  11     6   17   91829 1620.26  948

 59  B. de Roos      2017-1591961   2b    2   20   91746 1620.00  948

 60  DeBruinHiems    2018-5176146   8     5   22   91857 1619.67  947

LOSPLAATS: Gennep              DATUM: 09-06-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  P.Broersma      2018-3851607  12     7   26   91859 1619.54  947

 62  BP de Roos      2018-1403990   6     4   36   91836 1619.22  947

 63  P.Broersma      2018-1405903   9     8   30   91903 1618.55  946

 64  P.Broersma      2018-1404179  22     9   34   91905 1618.05  946

 65  H.Feenstra   10 2018-1404640   4    175.897   91843 1617.89  945  945

 66  H.Feenstra      2018-1404637   2a    2   20   91843 1617.89  945

 67  A. Alma         2018-1405425   7     2   10   91807 1617.24  945

 68  LF. de Bruin    2018-3851536  10     5   25   91821 1616.80  944

 69  A. Alma         2018-1405426  15     3   15   91810 1616.49  944

 70  J van Kammen    2018-1404323   8     7   58   91920 1616.24  944

 71  D. vd Veen      2018-1435102   2a    6   18   91857 1613.77  941

 72  H. vd Bij       2017-1591640   6     4   40   91919 1613.48  941

 73  DeBruinHiems    2018-1405047  12     6   27   91924 1613.01  941

 74  A.Bosma         2018-1405248  18     7   20   91859 1612.83  940

 75  A.Bosma         2018-1405240  34     8   23   91859 1612.83  940

 76  DeBruinHiems    2018-1406852  14     7   31   91926 1612.51  940

 77  M.Wiersma       2018-1404952   7     2   20   91941 1612.29  940

 78  M.Wiersma       2018-1404942   5     3   30   91942 1612.05  940

 79  D. vd Veen      2018-1405507  25     7   21   91904 1612.04  940

 80  F.vd Meulen     2018-1405870  11     3   23   91930 1611.86  939

 81  D. vd Veen      2018-5110598   5     8   25   91905 1611.79  939

 82  H.Postma        2018-1405987  11     5   29   91924 1611.35  939

 83  D. vd Veen      2018-1405500  10     9   28   91909 1610.81  938

 84  H.Postma        2018-5004059   2a    6   35   91927 1610.61  938

 85  D. vd Veen      2018-3006933  22    10   31   91912 1610.13  938

 86  LF. de Bruin    2018-1405601  20     6   30   91849 1609.86  937

 87  D. vd Veen      2018-1405495   9    11   34   91913 1609.83  937

 88  E.D. vd Bei   5 2018-1404510   1a   176.370   91935 1609.57  937  937

 89  LF. de Bruin    2018-1405616  13     7   35   91851 1609.37  937

 90  D. vd Veen      2018-5110597  18    12   37   91916 1609.15  937

 91  A. Wijbenga     2017-1591954   6     5   23   91905 1608.93  936

 92  B. de Roos      2017-1591964   6     3   30   91831 1608.80  936

 93  H van Kammen 12 2018-1404370   8    174.168   91816 1608.67  936  780

 94  DeBruinHiems    2018-1405112  13     8   36   91946 1607.62  935

 95  A. Alma         2017-1590828  18     4   21   91848 1607.09  935

 96  A. Wijbenga     2018-1404830   8     6   28   91918 1605.74  933

 97  P.Broersma      2017-1592457  11    10   38   92000 1604.57  932

 98  D. vd Veen      2018-1405515  23    13   40   91935 1604.50  932

 99  P.Broersma      2015-1175514  13    11   42   92003 1603.84  931

100  DeBruinHiems    2018-1405052   3     9   40   92004 1603.23  931

101  P.Broersma      2017-1590730  16    12   46   92009 1602.38  930

102  A. Wijbenga     2018-1404832  12     7   33   91934 1601.83  929

103  A.Bosma         2018-1405164  23     9   26   91944 1601.80  929

104  P.Broersma      2018-1390703  19    13   50   92014 1601.17  929

105  P.Broersma      2018-1404873  21    14   53   92017 1600.44  928

106  H.Postma        2018-5004023   7     7   41   92013 1599.41  927

107  A. Alma         2018-1404021  19     5   26   91921 1599.00  927

108  LF. de Bruin    2018-5150369  11     8   40   91934 1598.84  926

Er werd deelgenomen door 22 liefhebbers.

Knaakduif: B. de Roos  Guldenduif: A.Bosma

Koppel: H.Postma  M.Wiersma  LF de Bruin  B. de Roos

Prijzen op tafel van vlucht: Gennep                     Vitesse 5

 1  P.Broersma 

 2  H. vd Bij  

 3  A.Bosma    

 4  D. vd Veen 

 5  H.Postma   

 6  LF. de Bruin

 7  M.Wiersma  

 8  DeBruinHiems                  

Ltst H van Kammen