DATUM: 04-05-19   LOSPLAATS: Heusden-Zolder    TOER: Vitesse 3

AANTAL DUIVEN: 508 GELOST OM:  8.00 UUR   WIND: Noordwest

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  A.Bosma      54 2017-1591356   2a   250.901  112231 1238.94 1000  981

  2  J.Rottine    40 2018-5173847  27    250.370  112214 1238.05  999  980

  3  A.Bosma         2016-4281434  13     2    3  112248 1237.21  998

  4  A. Wijbenga  39 2017-1591963   2a   250.523  112235 1236.66  998  986

  5  P.Broersma   18 2018-1404873  10    251.639  112351 1234.45  996  990

  6  H.Postma     23 2018-5004052  14    251.513  112435 1229.39  990  964

  7  A.Bosma         2018-1405160  22     3    5  112501 1223.83  985

  8  P.Broersma      2015-3539626   7     2   11  112552 1222.36  983

  9  A. Wijbenga     2018-1404843  26     2    5  112505 1221.59  983

 10  A. Wijbenga     2017-1591924  11     3    7  112507 1221.39  982

 11  A. Wijbenga     2018-1404816  23     4   10  112510 1221.09  982

 12  A. Wijbenga     2017-1591942   5     5   12  112511 1220.99  982

 13  J.Rottine       2018-5173860  30     2    5  112529 1218.46  980

 14  J.Rottine       2018-5173809  38     3    7  112541 1217.28  978

 15  A.Bosma         2018-1405217  33     4    7  112802 1206.08  967

 16  H.Feenstra   17 2018-1404616   5    251.042  112816 1205.39  966  966

 17  H.Feenstra      2018-1404637   1a    2   11  112824 1204.62  966

 18  J.Rottine       2018-1405959  13     4   10  112758 1203.91  965

 19  S.Kempenaar  16 2017-1590544  10    252.564  113001 1202.61  964  949

 20  DeBruinHiems 52 2017-1583667  16    251.549  112913 1202.35  963  924

 21  A.Bosma         2017-1591378  14     5    9  112845 1201.94  963

 22  A. Wijbenga     2018-1404830  13     6   15  112833 1201.28  962

 23  D. vd Veen   47 2018-1405518   2a   250.927  112859 1200.70  962  954

 24  A.Bosma         2017-1592515  18     6   11  112921 1198.50  960

 25  A.Bosma         2017-4291102  19     7   12  112943 1196.40  957

 26  D. vd Veen      2018-1435106  17     2    4  112950 1195.84  957

 27  J van Kammen 11 2016-1016888   9    251.872  113041 1195.50  957  954

 28  M van Kammen 20 2017-1591748   6    250.748  113000 1194.04  955  951

 29  A.Bosma         2017-1591330   4     8   14  113022 1192.70  954

 30  B. de Roos   23 2018-1435138   3    249.888  112937 1192.12  953  949

 31  J.Rottine       2018-5173808  24     5   12  113016 1190.74  952

 32  A.Bosma         2017-1592512  31     9   16  113043 1190.72  952

 33  A.Bosma         2017-1591321  25    10   18  113044 1190.63  952

 34  A.Bosma         2017-1591359  47    11   20  113047 1190.35  951

 35  D. vd Veen      2018-5110598  19     3    6  113049 1190.26  951

 36  D. vd Veen      2018-1773274  44     4    8  113051 1190.09  951

 37  A.Bosma         2017-4291109  12    12   22  113051 1189.97  951

 38  A. Wijbenga     2018-1404853  34     7   17  113047 1188.55  950

 39  D. vd Veen      2018-1435067  37     5   10  113111 1188.19  949

 40  BP de Roos   27 2018-1403999  21    250.963  113114 1188.10  949  949

 41  B. de Roos      2018-1404423  12     2    8  113020 1188.06  949

 42  H.Postma        2018-5004059  12     2    8  113144 1187.88  949

 43  BP de Roos      2016-1017577   9     2    7  113117 1187.82  949

 44  D. vd Veen      2018-1405489  16     6   12  113119 1187.44  949

 45  BP de Roos      2017-1592124  15     3   11  113125 1187.07  948

 46  M van Kammen    2018-5150417  19     2   10  113130 1185.57  947

 47  T.Plantinga  19 2018-1404110   4    255.798  113611 1183.26  944  497

 48  J.Rottine       2017-1591440   8     6   15  113136 1183.24  944

 49  J.Rottine       2018-5173834  35     7   17  113142 1182.68  944

 50  P.Broersma      2016-1017327   3     3   16  113249 1182.44  944

 51  LF. de Bruin 10 2017-1592462   2a   250.228  113138 1182.40  943  943

 52  A. Wijbenga     2018-1405984  31     8   20  113201 1181.64  943

 53  J.Rottine       2018-1434754  40     8   20  113156 1181.38  942

 54  A. Wijbenga     2018-1404807  29     9   23  113205 1181.27  942

 55  P.Broersma      2018-1405707  18     4   22  113311 1180.41  941

 56  LF. de Bruin    2017-1590805   7     2   20  113222 1178.32  939

 57  A.Bosma         2017-1592513   1b   13   24  113257 1178.23  939

 58  A.Bosma         2015-4274697  35    14   25  113258 1178.14  939

 59  A. Wijbenga     2017-1592001   1b   10   25  113240 1178.03  939

 60  LF. de Bruin    2017-1592465   5     3   30  113228 1177.76  939

LOSPLAATS: Heusden-Zolder      DATUM: 04-05-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  A. Wijbenga     2015-1176432   9    11   28  113248 1177.29  938

 62  P.Broersma      2016-1017335   4     5   27  113347 1177.09  938

 63  A.Bosma         2017-1591333  32    15   27  113351 1173.28  934

 64  A.Bosma         2018-1405162  10    16   29  113351 1173.28  934

 65  H.Feenstra      2018-1404628  14     3   17  113403 1172.82  934

 66  LF. de Bruin    2017-1590788   1b    4   40  113332 1171.88  933

 67  J.Rottine       2017-1591446   9     9   22  113345 1171.34  932

 68  B. de Roos      2017-1591961   2a    3   13  113325 1170.89  932

 69  DeBruinHiems    2018-1405051   9     2    3  113456 1170.37  931

 70  B.Smid       12 2018-5176175   1a   251.331  113458 1169.18  930  930

 71  A. Wijbenga     2018-1404845  37    12   30  113424 1168.50  930

 72  H.Postma        2018-5004055   3     3   13  113520 1168.02  929

 73  H.Feenstra      2018-1405930   3     4   23  113503 1167.37  928

 74  BP de Roos      2017-1592148   8     4   14  113502 1167.11  928

 75  A.Bosma         2017-4291116  24    17   31  113507 1166.37  927

 76  D. vd Veen      2018-1435099  25     7   14  113509 1166.29  927

 77  LF. de Bruin    2018-1405617   8     5   50  113434 1166.23  927

 78  B.Smid          2018-3851483   7     2   16  113535 1165.84  927

 79  P.Broersma      2018-3851607  13     6   33  113551 1165.82  927

 80  A. Wijbenga     2018-1404832  27    13   33  113456 1165.60  927

 81  P.Broersma      2017-1592460   2a    7   38  113555 1165.46  927

 82  E.D. vd Bei   8 2016-1015900   6    251.463  113547 1165.33  926  926

 83  J.Rottine       2018-5173872  26    10   25  113456 1164.89  926

 84  BP de Roos      2018-1403984  23     5   18  113531 1164.49  926

 85  A.Bosma         2017-4291106   3    18   33  113530 1164.29  925

 86  LF. de Bruin    2017-1592461   3     6   60  113456 1164.25  925

 87  M van Kammen    2018-1405404   1a    3   15  113525 1164.02  925

 88  H.Feenstra      2018-1404626   7     5   29  113543 1163.76  925

 89  H.Feenstra      2018-1404634   6     6   35  113543 1163.76  925

 90  S.Kempenaar     2018-5176099  14     2   12  113707 1163.28  924

 91  D. vd Veen      2018-1435083  18     8   17  113544 1163.13  924

 92  A. Wijbenga     2017-1591923  20    14   35  113536 1162.00  923

 93  BP de Roos      2018-1403969  10     6   22  113608 1161.17  922

 94  J van Kammen    2017-1592213  11     2   18  113713 1159.54  921

 95  D. vd Veen      2018-1405552  38     9   19  113638 1158.32  919

 96  P.Broersma      2018-1390703   9     8   44  113727 1157.24  918

 97  E.D. vd Bei     2018-4294938   4     2   25  113722 1156.84  918

 98  P.Broersma      2015-1175916   8     9   50  113741 1156.00  917

 99  P.Broersma      2018-1405903  16    10   55  113750 1155.21  916

100  A. Wijbenga     2016-1017360  10    15   38  113658 1154.68  916

101  A. Wijbenga     2017-1591962  30    16   41  113700 1154.50  916

102  H.Feenstra      2018-1404636   4     7   41  113727 1154.48  916

103  D. vd Veen      2018-1405491   7    10   21  113722 1154.39  915

104  D. vd Veen      2018-1405562  29    11   23  113724 1154.23  915

105  BP de Roos      2017-1592551  18     7   25  113726 1154.22  915

106  DeBruinHiems    2018-5176126   4     3    5  113757 1154.17  915

107  LF. de Bruin    2018-5150376   6     7   70  113652 1153.87  915

108  P.Broersma      2017-1590725  15    11   61  113806 1153.80  915

109  A.Bosma         2018-1405236  30    19   35  113740 1152.70  914

110  J.Rottine       2018-1405957  12    11   27  113716 1152.38  913

111  P.Broersma      2016-1015907   1b   12   66  113827 1151.95  913

112  H van Kammen 24 2016-1016597   7    249.519  113643 1151.38  912  906

113  A.Bosma         2018-1405163   9    20   37  113807 1150.32  911

114  D. vd Veen      2018-3006928  46    12   25  113809 1150.27  911

115  D. vd Veen      2018-1405503   9    13   27  113809 1150.25  911

116  P.Broersma      2017-1594818  14    13   72  113853 1149.67  911

117  D. vd Veen      2018-1405454  11    14   29  113824 1148.93  910

118  B. de Roos      2017-1592501  22     4   17  113730 1148.91  910

119  E.D. vd Bei     2018-1404510   2a    3   37  113857 1148.48  910

120  H.Postma        2018-5004025   2a    4   17  113901 1148.38  909

LOSPLAATS: Heusden-Zolder      DATUM: 04-05-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

121  D. vd Veen      2018-5110584  42    15   31  113837 1147.81  909

122  DeBruinHiems    2018-5176145   8     4    7  113911 1147.68  909

123  J.Rottine       2017-1591485  32    12   30  113811 1147.54  909

124  J van Kammen    2017-1592208  10     3   27  113935 1147.05  908

125  DeBruinHiems    2018-1405082  31     5    9  113919 1146.98  908

126  H. vd Bij    14 2018-1405787   6    251.503  113921 1146.58  908  649

127  DeBruinHiems    2018-1405102  37     6   11  113935 1145.59  907

128  J.Rottine       2016-1015576  22    13   32  113835 1145.44  906

129  A. Wijbenga     2018-1404842  21    17   43  113846 1145.18  906

130  DeBruinHiems    2018-1405071  50     7   13  113940 1145.15  906

131  B. de Roos      2018-1435172   7     5   21  113818 1144.70  906

132  M van Kammen    2018-5150427  14     4   20  113912 1143.92  905

133  D. vd Veen      2018-1435080  24    16   34  113925 1143.61  905

134  A.Bosma         2018-1405248  15    21   38  113928 1143.25  904

135  DeBruinHiems    2017-3750094  21     8   15  114009 1142.64  904

136  J van Kammen    2018-1404310   8     4   36  114026 1142.62  904

137  H.Feenstra      2015-1174303  17     8   47  113948 1142.14  903

138  LF. de Bruin    2018-1405619  10     8   80  113906 1142.10  903

139  J.Rottine       2018-3851534  36    14   35  113916 1141.87  903

140  H van Kammen    2017-1591050  21     2    8  113833 1141.72  903

141  S.Kempenaar     2018-1403890   1a    3   18  114114 1141.64  903

142  J van Kammen    2018-1404314   6     5   45  114042 1141.24  902

143  A.Bosma         2018-1405155   7    22   40  113953 1141.08  902

144  J.Rottine       2017-1592522  33    15   37  113927 1140.91  902

145  DeBruinHiems    2018-5176131  28     9   17  114031 1140.74  902

146  D. vd Veen      2018-1405507  12    17   36  114001 1140.49  902

147  BP de Roos      2017-1591042  24     8   29  114009 1139.98  901

148  A. Wijbenga     2018-5165959  15    18   46  113949 1139.71  901

149  H van Kammen    2015-1174667  14     3   12  113902 1139.20  900

150  P.Broersma      2017-1590687  12    14   77  114108 1137.97  899

151  B.Smid          2018-1404715   5     3   25  114100 1137.26  898

152  J.Rottine       2017-1591453   4    16   40  114021 1136.25  897

153  J.Rottine       2015-1175637  34    17   42  114029 1135.57  897

154  M van Kammen    2018-1405418   5     5   25  114049 1135.55  897

155  B. de Roos      2018-5165957  19     6   26  114008 1135.17  896

156  BP de Roos      2017-1590659  19     9   33  114113 1134.48  896

157  DeBruinHiems    2017-1583636  12    10   19  114147 1134.22  895

158  H.Feenstra      2018-1404629  11     9   52  114133 1133.12  894

159  DeBruinHiems    2018-1405087  34    11   21  114207 1132.52  894

160  H van Kammen    2018-1404389   4     4   16  114020 1132.48  894

161  H van Kammen    2018-1404862  10     5   20  114023 1132.22  893

162  B.Smid          2018-5176164  11     4   33  114202 1131.97  893

163  D. vd Veen      2018-3006933  27    18   38  114142 1131.85  893

164  H.Feenstra      2017-1591097  16    10   58  114149 1131.76  893

165  BP de Roos      2018-1403968   3    10   37  114147 1131.58  893

166  J.Rottine       2018-5173868  15    18   45  114136 1129.84  891

167  A. Wijbenga     2017-1591931   4    19   48  114146 1129.69  891

168  DeBruinHiems    2018-5176123  15    12   23  114245 1129.30  890

169  BP de Roos      2018-1403947  13    11   40  114215 1129.21  890

Er werd deelgenomen door 23 liefhebbers.

Knaakduif: H.Feenstra  Guldenduif: A.Bosma

5e getekende: A.Wijbenga H.Feenstra LF.de Bruin B.Smid

Derby's: J.Rottine (2x) A.Wijbenga H.Feenstra P.Broersma

Prijzen op tafel van vlucht: Heusden-Zolder             Vitesse 3

 1  A.Bosma                 

 2  A. Wijbenga             

 3  P.Broersma              

 4  H.Postma   

 5  H.Feenstra 

 6  J.Rottine

 7 S.Kempenaar

 8 DeBruinHiems

 Ltst H.vd Bij