PV De Zwaluw

home

Zwaagwesteinde

Statuten

 

 

Statuten PV De Zwaluw

                                                                                              Eerste Blad

Heden vier en twintig juli negentienhonderd een en tachtig verscheen voor mij:

Mr.Theunis Ynses de Boer, notaris ter standplaats Damwoude:

Wieger Elzinga, aannemerschilderwerken, wonende te Zwaagwesteinde, Kerkstraat 26,

geboren een juni negentienhonderd acht en veertig,

handelende :

a. in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de vereniging:

   Postduivenvereniging "De Zwaluw", gevestigd te Zwaagwesteinde;

b. als lasthebber blijkens een onderhandse akte van volmacht, die na vooraf door de

   komparantlasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend en ten

   blijke daarvan door ons beiden getekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht van :

1. Johannes van der Bei, zonder beroep,

   wonende te Zwaagwesteinde,Verlengde Stationsstraat 65;

2. Popke Veenstra, ambtenaar gasbedrijf ,

   wonende te Zwaagwesteinde, A. van der Meulenstraat 9;

3. Pier Nicolai, bakker,

   wonende te Zwaagwesteinde, Voorstraat 69;

4. Sikke Bijlstra, straatwerker,

   wonende te Zwaagwesteinde, Putterstraat 8;

5. Anne van Kammen, metselaar,

   wonende te Zwaagwesteinde, K.Sikkemastraat 2;

6. Anne Postma, schilder,

   wonende, te Zwaagwesteinde, Parklaan 49;

tezamen met wie de komparant vormt het volledige bestuur van voormelde vereniging,

en als zodanig die vereniging vertegenwoordigende.

De komparant verklaarde, dat bij besluit van de algemene vergadering, gehouden op

twintig juli negentienhonderd een en tachtig, de statuten zijn gewijzigd en opnieuw

vastgesteld, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht afschrift van de notulen

van die bedoelde vergadering, welke statuten luiden als volgt :

 NAAM EN ZETEL, 

ARTIKEL 1. 

De vereniging draagt de naam: 

Postduivenvereniging "De Zwaluw", 

Zij is gevestigd te Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel.

 DOEL. 

ARTIKEL 2

1.Het doel van de vereniging is : 

het doen beoefenen en het doen bevorderen van de postduivenliefhebberij in de ruimste

zin van het woord.

2.De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het bevorderen van het houden van postduiven in de meest ruime zin;

b. het bevorderen van het houden en doen houden van wedvluchten van en tentoonstellingen

   met postduiven;

c. het geven van voorlichting;

d. andere wettige middelen, welke voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn,

 DUUR, BOEKJAAR,

ARTIKEL 3,

1. De vereniging, die is opgericht in september negentienhonderd vijf en dertig, is

   aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

                                                                                              Tweede blad.

 

 

 LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 4.

1. De leden zijn gewone leden of ereleden. Voorts kent de vereniging begunstigers en

   juniordeelnemers.

2. Gewoon lid is degene die bij het begin van een boekjaar de leeftijd van achttien

   jaar heeft bereikt en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5

   of degene die bij het begin van een boekjaar de leeftijd van achttien jaar heeft

   bereikt en tot het bereiken van die leeftijd reeds juniordeelnemer was.

3. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig

   is benoemd, op grond van de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk voor

   de vereniging heeft gemaakt.

4. Juniordeelnemer is degene die bij het begin van een boekjaar de leeftijd van zestien

   jaar nog niet heeft bereikt en als juniordeelnemer is toegelaten overeenkomstig het

   bepaalde in artikel 5.

5. Begunstiger is hij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het

   bestuur is toegelaten. Hij steunt de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan

   het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 5. 

1. Degene die lid of juniordeelnemer wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij

   de secretaris. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum

   en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichting van belang

   zijn. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger

   te blijken.

2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid of

   juniordeelnemer wordt toegelaten.

3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld

   schriftelijk kennis aan de kandidaat.

4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien

   dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het

   beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt

   besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.

 

 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN JUNIORDEELNEMERSCHAP  

ARTIKEL 6.

1. Het lidmaatschap en het juniordeelnemerschap eindigt

   a. door overlijden;

   b. door schriftelijke opzegging door het lid of juniordeelnemer. Deze kan geschieden

      te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;

   c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen tijde en

      zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, geschieden door het bestuur wanneer

      redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of het

      juniordeelnemerschap te laten voortduren

   d. door ontzetting. Deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een

      lid of juniordeelnemer in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

      vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de

   ontzetting door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is

   bedoeld.

 

                                                                                                       Derde blad.

 

3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten

   spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

   Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene

   vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de

   eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur

   binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een algemene vergadering

   bijeen ter behandeling van het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld

   om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen.

   Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de agenda van de betreffende

   vergadering geen andere punten bevat dan de opening, notulen van de vorige

   vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de betrokkene

   aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het houden van de vergadering,

   tenzij de algemene vergadering anders beslist.

5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel

   met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep

   wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te

   voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.

 SCHORSING

ARTIKEL 7.

l. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid of

   juniordeelnemer schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet

   voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.

2. Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing.

 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

ARTIKEL 8.

l. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden en

   juniordeelnemers het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en

   eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden

   overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken,

   en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden

   vastgesteld.

2. De door de leden of juniordeelnemers verschuldigde contributies, en overige bijdragen

   worden vastgesteld door de algemene vergadering. Bij die vaststelling kan onderscheid

   worden gemaakt naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of andere

   omstandigheden. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van

   het lidmaatschap of juniordeelnemerschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld

   verschuldigd wordt.

3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële

   verplichtingen moet zijn voldaan.

4. Personen, van wie het lidmaatschap of juniordeelnemerschap een aanvang heeft genomen

   of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang het einde

   of de schorsing plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het

   bestuur anders besluit.

 

                                                                                              Vierde blad.

 

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen

   besluiten dat het door een lid of juniordeelnemer verschuldigde geheel of gedeeltelijk

   niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de

   penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet

   plaatsvinden van het bedrag, dat wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit

   vervalt.

6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene.

   De invordering van gelden met buitengewone middelen zoals door tussenkomst van een

   incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.

ARTIKEL 9. 

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van

de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

 BESTUUR.

ARTIKEL 10. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf leden. Het aantal bestuursleden

   wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging zijn

   verkiesbaar als bestuursleden. Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn.

   De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene

   vergadering.

2. Jaarlijks treden twee of drie bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken

   rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen

   op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering

   kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag,

   eindigt door verloop van die termijn.

5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing

   als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het

   bestuurslidmaatschap.

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering

   gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten

   tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering.

ARTIKEL 11.

l. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn

   taak doen bijstaan door adviseurs of commissies welke door het bestuur worden benoemd.

2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de

   algemene vergadering bekend gemaakt,

 VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL 12.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 BESTUURSVERGADERINGEN.

ARTIKEL 13.

1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.

2. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

 

                                                                                                                 Vijfde blad.

 

 

3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp

   te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.

4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

5. De secretaris houdt de notulen bij, tenzij het bestuur beslist te volstaan met een

   besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld,

   en ten blijke van die vaststelling getekend door voorzitter en secretaris.

 ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 14.

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene

   vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde

   termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of

   van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden dan wel zoveel leden

   als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering

   uit te brengen.

3. Ieder lid en iedere juniordeelnemer heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de

   bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

4. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan door een gemachtigde worden uitgebracht

 AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 13.

l. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

   a. verkiezing van bestuursleden;

   b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar; 

   c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen

      boekjaar gevoerd;

   d. verslag van de bevindingen van de kascommissie; 

   e. benoeming kascommissie.

2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld met

   inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, of zoveel minder als tezamen bevoegd

   zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het 

   bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt

   ontvangen tenminste tien dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van

   de vergadering niet meegerekend.

4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen, niet ontvangen vóór de hiervoor

   bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te

   plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan de

   leden. Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene vergadering

   besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.

5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de agenda

   van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst.

 Slotartikel

ARTIKEL 14.

In alle gevallen waarin niet is voorzien bij deze statuten, reglementen van vereniging of

de wet, beslist het bestuur van de vereniging.