PV De Zwaluw

home

Zwaagwesteinde

Kantinereglement

 

 

Preambule Bestuursreglement ‘Alcohol in Kantine PV De Zwaluw’

 

 

In overweging nemende dat:

 

Ř sport- en hobbyverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Ř in dit verband met sport- en hobbyvereniging wordt bedoeld: een sport- of hobbyvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende bond;

Ř de kantine met een Drank- en Horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

Ř een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de kantine waarborgen;

Ř in een bestuursreglement tevens paracommercie-bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen

Ř het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in de vereniging;

 

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘Alcohol in Kantine PV De Zwaluw’ vastgesteld.

 


Bestuursreglement ‘Alcohol in Kantine PV De Zwaluw’

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1     Begripsbepalingen

 

a)     Alcoholhoudende dranken:

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn, gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Sterke drank: gedistilleerd met meer dan 15% alcohol of meer

 

b)    Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en –misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te vaardigen en na te leven.

Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 

c)     Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de kantine.

 

d)    Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de kantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

 

Artikel 2     Wettelijke bepalingen

 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

Ř Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.

Ř Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden .

Ř Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

Ř De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

Ř Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Ř Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

Ř Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 


 

Artikel 3     Vaststellen en wijzigen

 

1.      Het bestuur stelt dit bestuursreglement vast. Wijziging van het reglement wordt ook door het bestuur geëntameerd.

2.      Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

3.      Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

4.      Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang van kracht zijn.

 

 

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

 

Artikel 4     Aanwezigheid

 

Op het moment dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 

 

Artikel 5     Huis- en gedragsregels

 

1.      Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2.      Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

3.      Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die in opdracht van de vereniging weldra moeten deelnemen aan het gemotoriseerd verkeer.

4.      Op grond van maatschappelijke overwegingen van veiligheid kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd aan mensen die weldra zullen deelnemen aan gemotoriseerd verkeer.

5.      Dienstdoende Leidinggevenden en Barvrijwilligers beperken zichzelf op een dusdanige wijze in hun consumptiegebruik dat zij te allen tijde onberispelijk in staat zijn hun werk uit te voeren in het kader van de eisen van Sociale Hygiëne.

6.      Acties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals “happy hour” en “rondje van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.

7.      Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door de beschikbaarheid van een ruim assortiment van alcoholvrije dranken en alcoholvrij of alcoholarm bier.

8.      Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 


 

Artikel 6     Openingstijden en schenktijden

 

 

1.      De openingstijden van de kantine hangen samen met de verenigingsactiviteiten en zijn conform de drank- en horecavergunning.

 

De verenigingsactiviteiten met opening van de kantine en het schenken van alcohol zijn:

 

In de periode van april tot en met september

Inmanden op vrijdagsavonds, van 19.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur

Kloklichten op zaterdags, van 16.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur of vanaf een ander tijdstip, maximaal 4 uren durend.

Uitslagen en prijzen afhalen op maandags, van 19.00 uur tot 22.00 uur en uiterlijk tot 23.00 uur

In de maanden mei, juni, juli en augustus wordt in totaal op een 8-tal donderdagavonden ingemand van 19.00 uur tot 22 uur en uiterlijk tot 23.00 uur.

In de gehele periode kunnen door afgelastingen of uitgestelde vluchten wijzigingen ontstaan in de planning van activiteiten van de vereniging, als regel komt dit maximaal vier keer per jaar voor.

 

In de periode van oktober tot en met maart

Kaartavonden op maandags, van 19.30 uur tot uiterlijk 23.30 uur

2 ledenvergaderingen met de mogelijkheid tot napraten tot uiterlijk 24.00 uur

maximaal 2 tentoonstellingen met een donderdagavond (19.00-23.00), een vrijdagavond (19.00-24.00) en een zaterdag (14.00-21.00)

1 nieuwjaarsreceptie (14.00-18.00 of van 19.00 tot 23.00 uur)

10 bindingsavonden (als regel woensdagen) voor de dames, van 19 uur tot 23:45 uur

 

2.      Als tijdens de schenktijden van de kantine meer dan 25% van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

 

 

Artikel 7     Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor

barvrijwilligers

 

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

ü tenminste 18 jaar oud;

ü hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;

ü staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en

ü zijn betrokken bij de vereniging als gewoon lid

 

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat uit een voorlichting van minimaal 1 uur en een schriftelijke instructie met gelijksoortige inhoud.

 


Artikel 8     Voorlichting

 

1.      Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2  lid 1,2,3), huis- en gedragsregels en paracommercie-bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen

2.      Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

3.      Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

 

Artikel 9     Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 

1.      Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus de handhaving van dit reglement.

2.      Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging

3.      Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van de) regels uit dit reglement ten opzichte van de betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

4.      Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

 

 

Paragraaf 3 Paracommerciële bepalingen

 

Artikel 10   Toegelaten horeca-activiteiten

 

1.      De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en voor bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.

2.      De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

3.      Het gebruik maken van horeca-activiteiten van de vereniging door niet bij de vereniging aangesloten personen wordt niet gestimuleerd.

4.      Het bieden van horeca-activiteiten van de vereniging wordt beperkt tot de tijdstippen waarop er voor de uitvoering van de primaire doelstelling van de vereniging noodzakelijke of wenselijke activiteiten plaatsvinden (zie hiervoor artikel 6).

5.      Voor zover niet binnen de doelstelling van de vereniging vallend, zal de kantine en/of de inventaris (meubilair en serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.

6.      De vereniging maakt geen reclame voor horeca-activiteiten.

 

Artikel 11    Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 

1.      Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden beslast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.

2.      Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreekse belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende bond.

Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horeca-ondernemers. Een klacht kan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling worden ingediend..

3.      De overkoepelende bond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de klager en van de betreffende vereniging.

4.      Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3. gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de bond zonodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en).